Direct contact met een hulpverlener?

Gratis & anoniem

Whatsappen

Tussen 8.00 en 00.00

Start chat

Tussen 8.00 en 00.00

Bellen

Dag en nacht bereikbaar

Menu bar

Privacyreglement

Loket Kansspel

Amsterdam, 01-10-2021

Inhoudsopgave

Loket Kansspel en uw privacy

Artikel 1: Begripsomschrijving

Artikel 2: Reikwijdte

Artikel 3: Doel

Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Artikel 5: Grondslag van de verwerking

Artikel 6: Verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 7: Bewaartermijn van de verwerking

Artikel 8: Beveiliging van de verwerking

Artikel 9: Recht op inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens

Artikel 10: Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming

Artikel 11: Minderjarigen en onder curatele gestelden

Artikel 12: Klacht

Artikel 13: Wijziging Privacyreglement

Loket Kansspel en uw privacy

Loket Kansspel wordt specifieke informatie over uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in het elektronische cliëntendossier. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Loket Kansspel vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen daarom te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Tevens zal Loket Kansspel geheimhouding betrachten ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

In dit reglement informeren wij u over:

1) de aard van de gegevens die worden verwerkt;

2) waarom ze worden verwerkt;

3) wat er mee gebeurd; en

4) welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

 • persoonsgegeven: elk gegeven dat herleidbaar is tot een cliënt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 • Loket Kansspel : de  dienstverlener;

 • cliënt: de natuurlijke persoon die diensten of een traject afneemt bij Loket Kansspel;

 • derden: alle personen die niet zijn de cliënt en/of Loket Kansspel;

 • Autoriteit Persoonsgegevens: het College als bedoeld in artikel 51van de Wet Bescherming

 • Persoonsgegevens;

 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Artikel 2: Reikwijdte 

Dit reglement is van toepassing binnen Loket Kansspel en heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens van cliënten, hun wettelijke vertegenwoordiger(s), partner en/of familieleden.

Artikel 3: Doel 

 1. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is voor een verantwoorde dienstverlening aan de cliënt. 

 2. Loket Kansspel kan persoonsgegevens gebruiken:

  1. om de hulpvraag van de cliënt te verwerken;

  2. om overeenkomsten met de cliënt te sluiten en om die te kunnen uitvoeren; 

  3. om de verleende zorg financieel af te handelen; 

  4. om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te breiden; 

  5. voor statistische en communicatieve doeleinden.

 3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van Loket Kansspel en de organisatie en beleidstaken van Loket Kansspel .

 4. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.

 5. Loket Kansspel informeert de cliënt bij de intake dat er een elektronisch dossier wordt aangelegd. 

Artikel 4: Te verzamelen gegevens

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats,  telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, beroep, leefsituatie,  gegevens over de indicatie/hulpvraag, (psychische) achtergrond/problematiek(en), gevolgde opleidingen, opgedane werkervaring, de (verschillende) gebieden waarop cliënt problemen ervaart, financiële en administratieve gegevens, gegevens over de verzekeringsmaatschappij/zorginstelling/zorgkantoor etc.

Artikel 5: Grondslag van de verwerking

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: 

 1. de cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

 2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is,

 3. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Loket Kansspel onderworpen is;

 4. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt;

 5. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Loket Kansspel of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 6: Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die werkzaam voor Loket Kansspel en die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overstemming is met de in artikel 3 vermelde doeleinden. 

 2. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de registratie. 

 3. Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige lid, is toestemming van de cliënt vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. 

 4. Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van Loket Kansspel, aan derden beschikbaar worden gesteld.

 5. Loket Kansspel maakt gebruik van DigitalAudience. Aan de hand van hun cookies op onze website, kunnen er op andere websites advertenties aan jou worden getoond, die zijn afgestemd op jouw interesses. Dit kunnen advertenties zijn van verschillende partijen, en is afhankelijk van de (cookie) toestemmingen die je aan Loket Kansspel of andere bedrijven hebt gegeven. Bekijk hier het privacy statement.

Artikel 7: Bewaartermijn van de verwerking

De persoonsgegevens worden gedurende vijf jaar bewaard te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening en/of de uitoefening van de overeenkomst met de cliënt. 

Artikel 8: Beveiliging van de verwerking

 1. Loket Kansspel legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 2. De volgende bepalingen gelden in ieder geval ter beveiliging van persoonsgegevens:

  1. er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling;

  2. alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;

  3. elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na het ingeven van een persoonlijk wachtwoord in te zien;

  4. medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens. 

 3. Loket Kansspel conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten. 

Artikel 9: Recht op inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens

 1. De cliënt heeft het recht om kennis te nemen van en afschrift te ontvangen van de op zijn persoon betrekking hebben verwerkte persoonsgegevens. De cliënt kan daartoe een verzoek indienen bij Loket Kansspel . 

 2. Loket Kansspel zal de gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift binnen 4 weken verstrekken.

 3. Inzage en afschrift van deze gegevens kan worden geweigerd of beperkt op grond van gewichtige belangen van derden.

 4. Voor de verstrekking van een afschrift mag Loket Kansspel een redelijke vergoeding in rekening brengen. 

Artikel 10: Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming 

 1. De cliënt heeft het recht Loket Kansspel te verzoeken de door haar opgenomen persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn danwel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

 2. Loket Kansspel bericht de cliënt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of danwel in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een reden voor weigering of beperking kan gelegen zijn in de bescherming van de cliënt of de rechten en vrijheden van anderen.

 3. Een honorering van het verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

 4. Indien Loket Kansspel persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd zal zij aan derden - aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt - zo spoedig mogelijk kennis geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. 

Artikel 11: Minderjarigen en onder curatele gestelden

De verzoeken, bedoeld in artikel 9 en 10, worden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt hebben, en ten aanzien van onder curatele gestelden, gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 12: Klacht

Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen in dit reglement niet worden nageleefd of op enige andere wijze een klacht heeft ter zake van de opgenomen persoonsgegevens kan deze zich wenden tot: 

​a. de verantwoordelijke: 

t.a.v. de heer N.M.P Smit Loket Kansspel

Pieter Calandlaan 317 - 319

1068 NH Amsterdam

T +31206898247 

klacht@loketkansspel.nl

​b. Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13: Wijziging Privacyreglement

Dit privacyreglement wordt vastgesteld door Loket Kansspel en kan te allen tijde worden gewijzigd, bijvoorbeeld als wetgeving op dit gebied wijzigt en/of op grond van andere omstandigheden. 

Article Block
Ervaringsartikel

"Het is nooit te laat!"

Lees verder
Article Block
Ervaringsartikel

Ervaring van A. met loket kansspel

Lees verder
Article Block
Ervaringsartikel

"het gesprek heeft me echt geraakt"

Lees verder
Article Block
Ervaringsartikel

‘Alles wat ik vertrouwde, klopte niet meer.’

Lees verder
Article Block
Ervaringsartikel

Podcast: het verhaal van een ervaringsdeskundige en zijn partner.

Lees verder
Direct contact met een hulpverlener?

Persoonlijk, gratis & anoniem

Whatsappen

Tussen 8.00 en 00.00

Chatten

Tussen 8.00 en 00.00

Bellen

Dag en nacht bereikbaar

Forum

Dag en nacht

Actueel over dit onderwerp